Accions formatives del pla de formació del ajuntament de València.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CURSO SON:

Informar, tramitar o gestionar mediante atención presencial, telefónica o telemática,
de forma rápida y con un resultado inmediato.

Canalizar las gestiones complejas, es decir, aquellos asuntos de competencia
municipal que comporten una mayor complejidad en su tramitación y/o que hay que
resolver en otra instancia o por personal municipal concreto. Y también da
espaldarazo logístico y administrativo a los departamentos municipales en todos aquellos
asuntos municipales que sean requeridos por la ciudadanía de forma masiva en
un breve espacio de tiempo.

Recibir los avisos y quejas y sugerencias que formule la ciudadanía o colectivos.
Dar respuesta a los avisos y quejas una vez obtenida la información adecuada.
Transmitirlos a los departamentos correspondientes las sugerencias o iniciativas
presentadas.

Introducir sistemas telemáticos en la relación entre la ciudadanía y la administración
municipal, haciendo posible que aquella pueda obtener los servicios municipales
mediante los medios que ofrece la sociedad de la información.

Introducción de métodos por la mejora constante en la calidad del servicio de atención a la ciudadanía

Plantegem aquest curs amb l'ànim d'acostar als companys i companyes de Policia Local a l'Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de València. Amb la finalitat de fer-la més pròxima i d'ús quotidià, coneixent no sols els seus preceptes, si no intentant traure-li el màxim partit en tots els seus sentits.

Diem això perquè no volem que es quede en un mer text legislatiu, volem arribar al fons de l'escrit, a la seua essència, als valors que estan en el rerefons d'aquest. És a dir, volem arribar al vertader esperit del text i als valors que el fonamenten i sustenten, com són la sostenibilitat del trànsit de la ciutat, l'ús que fan dels espais públics els diferents actors que intervenen en la circulació per les vies de la ciutat, així com donar a conéixer i acostar aquells vehicles de mobilitat personal que estan “envaint” les vostres vides, el nostre hàbits de mobilitat i els nostres carrers.

Curs destinat a ampliar coneixements en tot el procés d'alcoholèmia a conductors. Tant en les seues aplicacions administratives com penals. 

Es preten que l'alumne adquirisca uns coneixements en tot el relacionat amb la conducció etílica, el desenvolupament de la prova de detecció alcohòlica, els efectes de l'alcohol en la conducció, la normativa reguladora dels etilòmetres, la taxa retrospectiva o formula de Widmark, el contrast en sang i l'alcoholèmia com ilícite penal, així com la negativa.